RANDOM VOCAB

 

RANDOM PHRASES

What's the time now?
现在 几点?
<Xiànzài jǐ diǎn?>
I didn’t bring the passport.
我 没 带 护照。
Wǒ méi dài hùzhào.
How to use the air-conditioning?
怎么 使用 空调?
Zěnme shǐyòng kōngtiáo?