RANDOM VOCAB

 

RANDOM PHRASES

This is a bit expensive.
这个 有 一点 贵。
Zhège yǒu yīdiǎn guì.
I usually start working at half past eight.
我 一般 八 点 半 上班。
Wǒ yībān bā diǎn bàn shàngbān.
The weather is very muggy today.
今天 天气 很 闷热。
Jīntiān tiānqì hěn mēnrè.