RANDOM VOCAB

 

RANDOM PHRASES

It is not safe here.
这里 不 安全。
Zhèli bù ānquán.
Don’t be angry.
别 生气。
Bié shēngqì.
“She has grown into beauty.”
她 长 得 很 漂亮。
Tā zhǎng de hěn piàoliang.