RANDOM VOCAB

 

RANDOM PHRASES

How far is the park?
公园 多 远?
Gōngyuán duō yuǎn?
Can we go together?
我们 可以 一起 去 吗?
Wǒmen kěyǐ yīqǐ qù ma?
Let me think it over.
让 我 想 一 想。
Ràng wǒ xiǎng yī xiǎng.