RANDOM VOCAB

 

RANDOM PHRASES

Do you have a free room?
你们 有 空 房间 吗?
Nǐmen yǒu kōng fángjiān ma?
This is a bit (too) big.
这个 有 点 大。
Zhège yǒudiǎn dà.
I will be right back.
我 马上 回来。
Wǒ mǎshàng huílái.