SAVE MONEY
(to account)
存钱
cúnqián
WITHDRAW
MONEY
取钱
qǔqián

 

I NEED TO PUT MONEY IN THE BANK.
我 需要 把 钱 存进 银行。
Wǒ xūyào bǎ qián cúnjìn yínháng.
I WANT TO TRANSFER $300 TO THIS ACCOUNT: xxxx.
我 想 转账 300 美元 到 这个 账户:xxxx。
Wǒ xiǎng zhuǎnzhàng 300 měiyuán dào zhège zhànghù: xxxx.
I HAVE TO WITHDRAW MONEY FROM A BANK.
我 必须 从 银行 取钱。
Wǒ bìxū cóng yínháng qǔ qián.