Pick the right character(s) for ALIPAY ALIPAY

支付宝
zhīfùbǎo
ALIPAY ALIPAY
银联卡
yínliánkǎ
UNIONPAY
售货员
shòuhuòyuán
SHOP ASSISTENT
二维码
èrwéimǎ
QR CODE
Pinyin 汉字
SOUND ON

SHOP
商店
shāngdiàn
BOOKSHOP
书店
shūdiàn
DRUGSTORE
药店
yàodiàn
GIVE
DISCOUNT
打折
dǎzhé
SHOP
ASSISTENT
售货员
shòuhuòyuán

 

Do you have slightly cheaper?
你 有 没有 便宜 一点 的?
Nǐ yǒu meiyou piányì yīdiǎn de?
Can you (give me a) discount?
可以 打折 吗?
Kěyǐ dǎzhé ma?
We accept China Union pay.
我们 接受 中国 银联卡。
Wǒmen jiēshòu Zhōngguó yínlián kǎ.