RED TEA
红茶
hóngchá

 

 

 

WHAT TEA DO YOU LIKE TO DRINK?
你 喜欢 喝 什么 茶?
Nǐ xǐhuān hē shénme chá?
WHAT TEA DO YOU LIKE TO DRINK THE MOST?
你 最 喜欢 喝 什么 茶?
<Nǐ zuì xǐhuan hē shénme chá?>