klic

 

1.1 a)    我爱中国人。<Wǒ ài Zhōngguó-rén.> 

1.1 b)   她是中国人吗?<Tā shì Zhōngguó-rén ma?> 

1.1 c)   她不是中国人,她也不是汉语老师。她是欧洲人。<Tā bùshì Zhōngguó-rén, tā yě bùshì hànyǔ lǎoshī, tā shì Ōuzhōu-rén.> 

1.1 d)   我不爱她!<Wǒ bù ài tā!>

1.1 e)   你好!你是中国人吗?<Nǐ hǎo! Nǐ shì Zhōngguó-rén ma?>

oddeleni1