IF YOU NEED SOMETHING, GET IN TOUCH WITH ME!
有 事 联系 我。
Yǒu shì liánxì wǒ.
IF YOU NEED SOMETHING, GET IN TOUCH WITH ME!
有 事 跟 我 联系。
Yǒushì gēn wǒ liánxì.
HOW CAN (I) GET IN TOUCH WITH YOU?
怎么 可以 跟 你 联系?
Zěnme kěyǐ gēn nǐ liánxì?
THIS IS MY TELEPHONE NUMBER.
这是我的电话号码。
Zhè shì wǒ de diànhuà hàomǎ.