LONG TIME NO SEE!
好 久 不 见 了!
<Hǎo jiǔ bù jiàn le!>
HOW ARE YOU?
你 怎么样?
<Nǐ zěnme yàng?>
(I’M) FINE, AND YOU?
很 好,你呢?
Hěn hǎo, nǐ ne?
NOT BAD
不错!
<bù cuò!>
STILL ALRIGHT
还可以
<hái kěyǐ>
SO-SO
马马虎虎
<mǎma hūhu>
NOT VERY GOOD
不 太 好
<bù tài hǎo>
I’M BUSY.
他 很 忙。
Tā hěn máng.