Long time no see!
好 久 不 见 了!
<Hǎo jiǔ bù jiàn le!>
How are you?
你 怎么样?
<Nǐ zěnme yàng?>
(I’m) fine, and you?
很 好,你呢?
Hěn hǎo, nǐ ne?
Not bad
不错!
<bù cuò!>
Still alright
还 可以
<hái kěyǐ>
So-so
马马虎虎
<mǎma hūhu>
Not very good
不 太 好
<bù tài hǎo>
I’m busy.
我 很 忙。
Wǒ hěn máng.