I CAN SPEAK A LITTLE CHINESE.
我 会 说 一点 中文。
Wǒ huì shuō yīdiǎn Zhōngwén.
HOW IS HIS CHINESE?
他的 中文 怎么样?
Tāde Zhōngwén zěnme yàng?
HE SPEAKS ONLY ENGLISH.
他 只 说 英语。
<Tā zhǐ shuō yīngyǔ.>
I CAN SPEAK ONLY A LITTLE.
我 只 会 说 一点 点。
<Wǒ zhǐ huì shuō yī diǎndiǎn.>
CAN YOU SPEAK CHINESE?
你 会 说 中文 吗?
Nǐ huì shuō Zhōngwén ma?