jinrumengjing2

<Nǐ zài nǎr, Kif Gren?>   “Where are you, Kif Gren?”

<Nǐ qù nǎr, Kif Gren?>   “Where are you going, Kif Gren?”

 <Wǒ qǐng nǐ, jìnrù mèngjìng!>   “I´m inviting you, enter the dreamworld!”

___

Audio: Lukas Cervinka

___