Pick the right character(s) for WORKER

美工
měigōng
DESIGNER
今天
jīntiān
TODAY
美人
měirén
A BEAUTY (woman)
工人
gōngrén
WORKER
Pinyin 汉字
SOUND ON

 

 

Kif 进入 的 世界 很 危险。
Kif jìnrù de shìjiè hěn wéixiǎn.
地面 有 很多 洞。
Dìmiàn yǒu hěnduō dòng.
Kif 所 听到 的 声音 很 可怕。
Kif suǒ tīng dào de shēngyīn hěn kěpà.
周围 有 野生 动物。
Zhōuwéi yǒu yěshēng dòngwù.
幸亏 有 一个 女孩子 来 当 他的 导游。
Xìngkuī yǒu yīgè nǚ háizi lái dāng tā de dǎoyóu.