EARLY

zǎo
LATE

wǎn

8pm is too late for me.
晚上 八 点 对 我 太 晚 了。
<Wǎnshàng bā diǎn duì wǒ tài wǎn le.>
You are saying it right, he really came too early.
你 说 得 很 对,他 真 来 得 太 早。
Nǐ shuō dé hěn duì, tā zhēn lái de tài zǎo.
It is still too early now.
现在 还 太 早。
Xiànzài hái tài zǎo.
It's late, it seems he won't come.
很 晚 了,他 好像 不 要 来 了。
Hěn wǎn le, tā hǎoxiàng bùyào lái le.
Sorry that I'm (coming) late.
对不起,我 来 得 晚。
<Duìbùqǐ, wǒ lái de wǎn.>
The sooner the better.
越 早 越 好。
Yuè zǎo yuè hǎo.