HIGH

gāo
LOW

SHORT
(of figure)

ǎi
HIGH

gāo

The mountain is high, the sea is deep.
山 很 高 海 很 深。
Shān hěn gāo hǎi hěn shēn.
My grandfather is of a low stature.
我 姥爷 个子 矮。
Wǒ lǎoyé gèzi ǎi.
He is of a tall stature.
他 个子 很 高。
Tā gèzi hěn gāo.