SLIM
SKINNY

shòu
FAT

pàng

Fatty is next (to us).
胖子 在 旁边。
Pàngzi zài pángbiān.
The more wealthy he is, the fatter he gets.
他 越 富有 越 胖。
Tā yuè fùyǒu yuè pàng.
“He has grown very slim.”
他 长 得 很 瘦。
Tā zhǎng de hěn shòu.