She speaks Chinese slowly.
她 说 中文 说 得 很 慢。
<Tā shuō Zhōngwén shuō de hěn màn.>
He speaks Chinese fast.
他 说 汉语 说 得 很 快。
<Tā shuō hànyǔ shuō de hěn kuài.>
He is slower than me.
他 比 我 慢。
<Tā bǐ wǒ màn.>
How come (it is) so slow?
怎么 那么 慢?
Zěnme nàme màn?
Please speak a bit slower.
请 说 得 慢 一点。
Qǐng shuō de màn yīdiǎn.
She is slower.
她 慢。
Tā màn.