She is slower.
她 慢。
Tā màn.
Please speak a bit slower.
请 说 得 慢 一点。
Qǐng shuō de màn yīdiǎn.
He is slower than me.
他 比 我 慢。
<Tā bǐ wǒ màn.>
We better start as soon as possible.
我们 还是 尽 快 开始!
Wǒmen háishì jǐnkuài kāishǐ!
Winter is coming soon. (2)
快 要 冬天 了。
<Kuàiyào dōngtiān le.>
He is faster than me.
他 比 我 快。
<Tā bǐ wǒ kuài.>