Winter is coming soon. (1)
冬天 快 要 来 了。
<Dōngtiān kuàiyào lái le.>
She is slower.
她 慢。
Tā màn.
Chinese music is too slow for me.
中国 音乐 对 我 太 慢 了。
<Zhōngguó yīnyuè duì wǒ tài màn le.>
We better start as soon as possible.
我们 还是 尽 快 开始!
Wǒmen háishì jǐnkuài kāishǐ!
How come (it is) so slow?
怎么 那么 慢?
Zěnme nàme màn?
Cars drive fast here.
这里 汽车 走 得 很 快。
<Zhèli qìchē zǒu de hěn kuài.>