She works fast.
她 工作 得 很 快。
<Tā gōngzuò de hěn kuài.>
I have to go as soon as possible.
我 必须 尽快 走。
Wǒ bìxū jǐnkuài zǒu.
We better start as soon as possible.
我们 还是 尽 快 开始!
Wǒmen háishì jǐnkuài kāishǐ!
A bit faster!
快 一点!
Kuài yīdiǎn!
How come (it is) so slow?
怎么 那么 慢?
Zěnme nàme màn?
Cars drive fast here.
这里 汽车 走 得 很 快。
<Zhèli qìchē zǒu de hěn kuài.>