How come (it is) so slow?
怎么 那么 慢?
Zěnme nàme màn?
She speaks Chinese slowly.
她 说 中文 说 得 很 慢。
<Tā shuō Zhōngwén shuō de hěn màn.>
He speaks Chinese fast.
他 说 汉语 说 得 很 快。
<Tā shuō hànyǔ shuō de hěn kuài.>
A bit faster!
快 一点!
Kuài yīdiǎn!
I have to go as soon as possible.
我 必须 尽快 走。
Wǒ bìxū jǐnkuài zǒu.
Winter is coming soon. (1)
冬天 快 要 来 了。
<Dōngtiān kuàiyào lái le.>