Please speak a bit slower.
请 说 得 慢 一点。
Qǐng shuō de màn yīdiǎn.
He is faster than me.
他 比 我 快。
<Tā bǐ wǒ kuài.>
I have to go as soon as possible.
我 必须 尽快 走。
Wǒ bìxū jǐnkuài zǒu.
A bit slower!
慢 一点!
Màn yīdiǎn!
It is fastest to take the subway.
坐 地铁 最 快。
Zuò dìtiě zuì kuài.
Bye - be safe! (walk slowly!)
慢 走!
<Màn zǒu!>