I have to go as soon as possible.
我 必须 尽快 走。
Wǒ bìxū jǐnkuài zǒu.
He speaks Chinese fast.
他 说 汉语 说 得 很 快。
<Tā shuō hànyǔ shuō de hěn kuài.>
Winter is coming soon. (2)
快 要 冬天 了。
<Kuàiyào dōngtiān le.>
Bye - be safe! (walk slowly!)
慢 走!
<Màn zǒu!>
A bit slower!
慢 一点!
Màn yīdiǎn!
A bit faster!
快 一点!
Kuài yīdiǎn!