Chinese New year is coming soon.
快 要 春节 了。
Kuàiyào chūnjié le.
A bit faster!
快 一点!
Kuài yīdiǎn!
She is slower.
她 慢。
Tā màn.
A bit slower!
慢 一点!
Màn yīdiǎn!
We better start as soon as possible.
我们 还是 尽 快 开始!
Wǒmen háishì jǐnkuài kāishǐ!
How come (it is) so slow?
怎么 那么 慢?
Zěnme nàme màn?