/bàn/ TO HANDLE, TO DEAL WITH, METHOD

 

METHOD
(abstract)
办法
bànfǎ
AN OFFICE
办公室
bàngōngshì

I HAVE MANY THINGS TO DO IN MY OFFICE.
我 在 办公室 有 很 多 事 要 做。
Wǒ zài bàngōngshì yǒu hěnduō shì yào zuò.
THERE ARE NO PEOPLE IN THE OFFICE.
办公室 没有 人。
Bàngōngshì méiyǒu rén.
I DON’T KNOW HOW I SHOULD HANDLE IT.
我 不 知道 我 应该 怎么 办。
Wǒ bù zhīdào wǒ yīnggāi zěnme bàn.
I’M GOING TO HANDLE AFFAIRS.
我 去 办 事。
Wǒ qù bàn shì.
HOW SHALL WE HANDLE IT?
我们 要 怎么 办?
Wǒmen yào zěnme bàn?