My older brother likes to sing.
我的 哥哥 喜欢 唱歌。
Wǒde gēge xǐhuan chànggē.
My older sister borrowed my book.
我的 姐姐 借 了 我的 书。
Wǒde jiějie jiè le wǒ de shū.
My older brother is a singer.
我的 哥哥 是 歌手。
Wǒde gēgē shì gēshǒu.
This is the first time that my brother is taking a cab.
这 是 我的 弟弟 第一次 打的。
Zhè shì wǒ de dìdì dìyī cì dǎdí.
I borrowed my older sister’s money.
我 借 了 我的 姐姐 的 钱。
Wǒ jiè le wǒ de jiějie de qián.
My younger sister is beautiful every day.
我的 妹妹 每天 很 美。
Wǒ de mèimei měitiān hěn měi.