_THIS IS A TESTING BETA VERSION OF THE SITE_

 

Where is the toilet?
厕所 在 哪里?
Cèsuǒ zài nǎli?
Where do you buy tea?
你 在 哪里 买 茶?
<Nǐ zài nǎli mǎi chá.>
Where are you going?
你 去 哪里?
<Nǐ qù nǎli?>
Where is the problem?
问题 在 哪里?
Wèntí zài nǎli?
Where do you work this year?
你 今年 在 哪里 工作?
Nǐ jīnnián zài nǎli gōngzuò?
Where are you?
你 在 哪里?
<Nǐ zài nǎli?>
Where did they move to?
他们 搬 到 哪里 去 了?
Tāmen bān dào nǎli qù le?
Where do you work?
你 在 哪里 工作?
<Nǐ zài nǎli gōngzuò?>