COME IN
进来
jìnlái
GO IN
进去
jìnqu

Is it possible to come in?
可以 进来 吗?
Kěyǐ jìnlái ma?
We entered the information age long time ago.
我们 早就 进入 了 信息 时代。
Wǒmen zǎo jiù jìnrù le xìnxī shídài.
Please come in!
请 进!
Qǐng jìn!