/lái/ TO COME

 

Are you gonna come?
你 要 来 吗?
Nǐ yào lái ma?
I'm not coming.
我 不 要 来。
Wǒ bùyào lái.
Winter is coming soon. (1)
冬天 快 要 来 了。
<Dōngtiān kuàiyào lái le.>
At what time are you going to come?
你 几点 要 来?
Nǐ jǐ diǎn yào lái?
I have been here a good few times.
我 来 过 这里 好 几 次。
<Wǒ lái guo zhèli hǎo jǐ cì.>
I can’t come.
我 不 能 来。
Wǒ bù néng lái.
Come as it suits you!
随便 来!
Suíbiàn lái!
Have you been here before?
你 以前 来 过 这里 吗?
Nǐ yǐqián lái guo zhèli ma?