/lái/ TO COME

 

Is this the first time you come here?
这 是 你 第 一 次 来 这里 吗?
Zhè shì nǐ dì yī cì lái zhèli ma?
Are you gonna come?
你 要 来 吗?
Nǐ yào lái ma?
I'm not coming.
我 不 要 来。
Wǒ bùyào lái.
Can he come as well?
他 也 可以 来 吗?
Tā yě kěyǐ lái ma?
He came.
他 来 了。
<Tā lái le.>
Can you come at 8 in the morning?
你 早上 八点 能 来 吗?
Nǐ zǎoshang bā diǎn néng lái ma?
I have been here many times.
我 来 过 这里 很 多 次。
<Wǒ lái guo zhèli hěnduō cì.>
Did he come?
他 有 没有 来?
Tā yǒu-meiyou lái?