/lái/ TO COME

 

How come you didn't come?
你 怎么 没 来?
<Nǐ zěnme méi lái?>
He didn’t come yesterday.
他 昨天 没 来。
Tā zuótiān méi lái.
Are you coming tomorrow?
你 明天 要 来 吗?
Nǐ míngtiān yào lái ma?
When are you going to come?
你 什么 时候 要 来?
Nǐ shénme shíhou yào lái?
I can’t come.
我 不 能 来。
Wǒ bù néng lái.
I come from Europe.
我 从 欧洲 来。
<Wǒ cóng Ōuzhōu lái.>
Will you come as well?
你 还 要 来 吗?
Nǐ hái yào lái ma?
I'm not coming.
我 不 要 来。
Wǒ bùyào lái.