/lái/ TO COME

 

I'm not coming.
我 不 要 来。
Wǒ bùyào lái.
Come again!
再 来!
Zài lái!
You are coming too early.
你 来 得 太 早。
<Nǐ lái de tài zǎo.>
Are you coming tomorrow?
你 明天 要 来 吗?
Nǐ míngtiān yào lái ma?
He still hasn’t come.
他 还 没 来。
Tā hái méi lái.
I thing he is not gonna come.
我 想 他 不 要 来。
Wǒ xiǎng tā búyào lái.
Come again!
下次 再 来!
Xiàcì zài lái!
Is this the first time you come here?
这 是 你 第 一 次 来 这里 吗?
Zhè shì nǐ dì yī cì lái zhèli ma?