/lái/ TO COME

 

Did he come?
他 有 没有 来?
Tā yǒu-meiyou lái?
I will come again in a little while.
我 等 一会 再 来。
Wǒ děng yīhuì zài lái.
How come you didn't come?
你 怎么 没 来?
<Nǐ zěnme méi lái?>
Are you coming tomorrow?
你 明天 要 来 吗?
Nǐ míngtiān yào lái ma?
I come from Czech.
我 从 捷克 来。
<Wǒ cóng Jiékè lái.>
I come from Europe.
我 从 欧洲 来。
<Wǒ cóng Ōuzhōu lái.>
He didn’t come yesterday.
他 昨天 没 来。
Tā zuótiān méi lái.
You are coming at a wrong time.
你 来 得 不 是 适合。
<Nǐ lái de búshì shìhé.>