Where are you going to buy stuff?
你 去 哪里 买 东西?
Nǐ qù nǎli mǎi dōngxī?
I won't go.
我 不 要 去。
Wǒ bùyào qù.
When will you go to China?
你 什么 时候 要 去 中国?
Nǐ shénme shíhou yào qù Zhōngguó?
We are going to eat at five.
我们 五点 去 吃饭。
Wǒmen wǔ diǎn qù chīfàn.
What are you going there for?
你 去 茶馆 做 什么?
Nǐ qù cháguǎn zuò shénme?
I go to China to buy tea.
我 去 中国 买 茶。
Wǒ qù Zhōngguó mǎi chá.
I am going to a tearoom.
我 去 茶馆。
<Wǒ qù cháguǎn.>
Are you going as well?
你 也 要 去 吗?
Nǐ yě yào qù ma?