Where are you going?
你 去 哪里?
<Nǐ qù nǎli?>
When are you going to China?
你 什么 时候 要 去 中国?
<Nǐ shénmeshíhou yào qù Zhōngguó?>
I am going to a tearoom.
我 去 茶馆。
<Wǒ qù cháguǎn.>
Are you going as well?
你 也 要 去 吗?
Nǐ yě yào qù ma?
What are you going there for?
你 去 茶馆 做 什么?
Nǐ qù cháguǎn zuò shénme?
I go to China to buy tea.
我 去 中国 买 茶。
Wǒ qù Zhōngguó mǎi chá.
Do you go to the tearoom to drink tea?
你 去 茶馆 喝 茶 吗?
Nǐ qù cháguǎn hē chá ma?
I'm going to eat.
我 去 吃饭。
<Wǒ qù chīfàn.>