I am going to the market to buy vegetables.
我 去 市场 买 蔬菜。
Wǒ qù shìchǎng mǎi shūcài.
I go to China.
我 去 中国。
Wǒ qù Zhōngguó.
Where are you going to buy stuff?
你 去 哪里 买 东西?
Nǐ qù nǎli mǎi dōngxī?
I am going to a shop.
我 去 商店。
Wǒ qù shāngdiàn.
I'm going to a restaurant.
我 去 饭店。
Wǒ qù fàndiàn.
Where are you going?
你 去 哪里?
<Nǐ qù nǎli?>
I want to go to China with you to eat mangos.
我 想 跟 你 去 中国 吃 芒果。
Wǒ xiǎng gēn nǐ qù Zhōngguó chī mángguǒ.
I am going to a tearoom.
我 去 茶馆。
<Wǒ qù cháguǎn.>