I am going to the market to buy vegetables.
我 去 市场 买 蔬菜。
Wǒ qù shìchǎng mǎi shūcài.
I will go.
我 要 去。
<Wǒ yào qù.>
I'm going to eat.
我 去 吃饭。
<Wǒ qù chīfàn.>
I am going to buy some stuff.
我 去 买 东西。
Wǒ qù mǎi dōngxi.
Where are you going to buy stuff?
你 去 哪里 买 东西?
Nǐ qù nǎli mǎi dōngxī?
I'm going to a Chinese restaurant to eat.
我 去 中国 饭店 吃饭。
<Wǒ qù Zhōngguó fàndiàn chīfàn.>
I am going to a tearoom.
我 去 茶馆。
<Wǒ qù cháguǎn.>
We are going to drink something.
我们 去 喝 东西。
Wǒmen qù hē dōngxi.