/zài/ TO BE SOMEWHERE

 

I'm at home.
我 在 家。
Wǒ zài jiā.
He still isn’t here.
他 还 不 在。
Tā hái bùzài.
I'm in a tearoom.
我 在 茶馆。
Wǒ zài cháguǎn.
Is the teacher in the classroom yet?
老师 已经 在 教室 吗?
Lǎoshī yǐjīng zài jiàoshì ma?
Toilet is here.
厕所 在 这里。
Cèsuǒ zài zhèli.
Where are you?
你 在 哪里?
<Nǐ zài nǎli?>
He is in Shanghai.
他 在 上海。
Tā zài Shànghǎi.
He isn't in the tearoom, he is at home.
他 不 在 茶馆,他 在 家。
<Tā bú zài cháguǎn, tā zàijiā.>