/zài/ TO BE SOMEWHERE

 

He is in Beijing.
他 在 北京。
<Tā zài Běijīng.>
Is the teacher in the tearoom?
老师 在 茶馆 吗?
Lǎoshī zài cháguǎn ma?
Is he in Shanghai?
你 在 上海 吗?
Nǐ zài Shànghǎi ma?
He wasn’t here the last week.
上个 星期 他 不 在。
Shàngge xīngqī tā bù zài.
Beijing is in China.
北京 在 中国。
Běijīng zài Zhōngguó.
I'm at home.
我 在 家。
Wǒ zài jiā.
I'm in a tearoom.
我 在 茶馆。
Wǒ zài cháguǎn.
I am not in Beijing.
我 不 在 北京。
Wǒ bùzài Běijīng.