/zài/ TO BE SOMEWHERE

 

Is he in Shanghai?
你 在 上海 吗?
Nǐ zài Shànghǎi ma?
He is in Beijing.
他 在 北京。
<Tā zài Běijīng.>
Toilet is here.
厕所 在 这里。
Cèsuǒ zài zhèli.
Is the teacher in the tearoom?
老师 在 茶馆 吗?
Lǎoshī zài cháguǎn ma?
Where are you?
你 在 哪里?
<Nǐ zài nǎli?>
He still isn’t here.
他 还 不 在。
Tā hái bùzài.
He wasn’t here the last week.
上个 星期 他 不 在。
Shàngge xīngqī tā bù zài.
I am not in Beijing.
我 不 在 北京。
Wǒ bùzài Běijīng.