/zài/ TO BE SOMEWHERE

 

He is in Beijing.
他 在 北京。
<Tā zài Běijīng.>
Is he in Shanghai?
你 在 上海 吗?
Nǐ zài Shànghǎi ma?
He wasn’t here the last week.
上个 星期 他 不 在。
Shàngge xīngqī tā bù zài.
Is the teacher in the classroom yet?
老师 已经 在 教室 吗?
Lǎoshī yǐjīng zài jiàoshì ma?
Where are you?
你 在 哪里?
<Nǐ zài nǎli?>
I am not in Beijing.
我 不 在 北京。
Wǒ bùzài Běijīng.
He isn't in the tearoom, he is at home.
他 不 在 茶馆,他 在 家。
<Tā bú zài cháguǎn, tā zàijiā.>
I'm in a tearoom.
我 在 茶馆。
Wǒ zài cháguǎn.