/zài/ TO BE SOMEWHERE

 

He isn't in the tearoom, he is at home.
他 不 在 茶馆,他 在 家。
<Tā bú zài cháguǎn, tā zàijiā.>
He still isn’t here.
他 还 不 在。
Tā hái bùzài.
Is the teacher in the tearoom?
老师 在 茶馆 吗?
Lǎoshī zài cháguǎn ma?
Toilet is here.
厕所 在 这里。
Cèsuǒ zài zhèli.
Is he in Shanghai?
你 在 上海 吗?
Nǐ zài Shànghǎi ma?
Is the teacher in the classroom yet?
老师 已经 在 教室 吗?
Lǎoshī yǐjīng zài jiàoshì ma?
I am not in Beijing.
我 不 在 北京。
Wǒ bùzài Běijīng.
Where are you?
你 在 哪里?
<Nǐ zài nǎli?>