/zài/ TO BE SOMEWHERE

 

He is in Shanghai.
他 在 上海。
Tā zài Shànghǎi.
He is in Beijing.
他 在 北京。
<Tā zài Běijīng.>
I'm at home.
我 在 家。
Wǒ zài jiā.
Where are you?
你 在 哪里?
<Nǐ zài nǎli?>
Beijing is in China.
北京 在 中国。
Běijīng zài Zhōngguó.
I am not in Beijing.
我 不 在 北京。
Wǒ bùzài Běijīng.
Toilet is here.
厕所 在 这里。
Cèsuǒ zài zhèli.
He isn't in the tearoom, he is at home.
他 不 在 茶馆,他 在 家。
<Tā bú zài cháguǎn, tā zàijiā.>