TO LEAVE

zǒu
TAKE CARE!
(WALK SLOWLY)
慢走
mànzǒu
TO WALK
走路
zǒulù

 

He has left already.
他 已经 走 了。
Tā yǐjīng zǒu le.
He has left.
他 走 了。
Tā zǒu le.
How to get to the subway station?
地铁站 怎么 走?
Dìtiě zhàn zěnme zǒu?
Cars drive fast here.
这里 汽车 走 得 很 快。
<Zhèli qìchē zǒu de hěn kuài.>
Come with me. (follow me.)
跟 我 走。
<Gēn wǒ zǒu.>
Bye - be safe! (walk slowly!)
慢 走!
<Màn zǒu!>
I'm leaving.
我 先 走 了。
Wǒ xiān zǒu le.
It takes 20 minutes by walk.
走路 要 20 分钟。
Zǒulù yào 20 fēnzhōng.