FORECAST
预报
yùbào
THE AIR
空气
kōngqì
POLLUTION
污染
wūrǎn
SMOG
烟雾
yānwù

 

Weather forecast says...
天气 预报 说...
Tiānqì yùbào shuō, míngtiān huì shì qíngtiān.
It will be a clowdy day tomorrow.
明天 会 是 阴天。
Tiānqì yùbào shuō, míngtiān huì shì yīn tiān.
The air polution is severe in Beijing and Shanghai.
在 上海 和 北京 天气 污染 很 厉害。
Zài Shànghǎi hé Běijīng tiānqì wūrǎn hěn lìhài.
In these cities there is a smog everyday.
在 这些 城市 每天 都 是 烟雾。
Zài zhèxiē chéngshì měitiān dōu shì yānwù.