Yang

words

yang4Fin (kopie)

一样 <yíyàng> THE SAME

她跟我一样。

<Tā gēn wǒ yíyàng.>

She with I (to be) the same.

SHE IS THE SAME AS I AM.

 

 

样子 <yàngzi> APPEARANCE, FORM, WAY

他是什么样子?

<Tā shì shénme yàngzi?>

She to be (of) what looking?

WHAT DOES SHE LOOK LIKE?

 

这样 <zhèyàng> THIS WAY

你不能这样说。

<Nǐ bùnéng zhèyàng shuō.>

You not can this way speak.

YOU CAN’T SAY THINGS LIKE THIS.