Pick the right character(s) for CASH

现金
xiànjīn
CASH
零钱
língqián
SMALL CHANGE
扫描
sǎomiáo
to SCAN
商店
shāngdiàn
SHOP
Pinyin 汉字
SOUND ON

SHOP
商店
shāngdiàn
BOOKSHOP
书店
shūdiàn
DRUGSTORE
药店
yàodiàn
GIVE
DISCOUNT
打折
dǎzhé
SHOP
ASSISTENT
售货员
shòuhuòyuán

 

Do you have slightly cheaper?
你 有 没有 便宜 一点 的?
Nǐ yǒu meiyou piányì yīdiǎn de?
Can you (give me a) discount?
可以 打折 吗?
Kěyǐ dǎzhé ma?
We accept China Union pay.
我们 接受 中国 银联卡。
Wǒmen jiēshòu Zhōngguó yínlián kǎ.