Pick the right character(s) for to RIDE A BIKE

骑自行车
qízìxíngchē
to RIDE A BIKE
羽毛球
yǔmáoqiú
BADMINTON
健身运动
jiànshēnyùndòng
BODYBUILDING
滑板运动
huábǎnyùndòng
SKATEBOARDING
Pinyin 汉字
SOUND ON

 

to PLAY
FOOTBALL
踢足球
tī zúqiú
TABLE TENNIS
乒乓球
pīngpāngqiú
to PLAY
BASKETBALL
打篮球
dǎlánqiú
to PLAY
TENNIS
打网球
wǎngqiú
BADMINTON
羽毛球
yǔmáoqiú
HOCKEY
冰球
bīngqiú
VOLLEYBALL
排球
páiqiú

 

to DANCE
跳舞
tiàowǔ
to RUN
跑步
pǎobù
to SWIM
游泳
yóuyǒng
to RIDE
A BIKE
骑自行车
qízìxíngchē
to SKI
滑雪
huáxuě
PARKOUR
跑酷
pǎokù
GYMNASTICS
体操
tǐcāo
SKATEBOARDING
滑板运动
huábǎnyùndòng
ROCK
CLIMBING
攀岩
pānyán
BODYBUILDING
健身运动
jiànshēnyùndòng

 

I want to go to swim.
我 想 去 游泳。
Wǒ xiǎng qù yóuyǒng.
I go running every day.
我 每天 去 跑步。
Wǒ měitiān qù pǎobù.
Chemists like to ski.
化学家 喜欢 滑雪。
Huàxuéjiā xǐhuan huáxuě.