EARLY

zǎo
LATE

wǎn

It's late, it seems he won't come.
很 晚 了,他 好像 不 要 来 了。
Hěn wǎn le, tā hǎoxiàng bùyào lái le.
8pm is too late for me.
晚上 八 点 对 我 太 晚 了。
<Wǎnshàng bā diǎn duì wǒ tài wǎn le.>
I went (there) late.
我 去 得 晚。
<Wǒ qù de wǎn.>
It is still too early now.
现在 还 太 早。
Xiànzài hái tài zǎo.
Is there (a train or a bus) that departs a bit later?
有 没有 晚 一点 开 的?
Yǒu-méiyǒu wǎn yīdiǎn kāi de?
Sorry that I'm (coming) late.
对不起,我 来 得 晚。
<Duìbùqǐ, wǒ lái de wǎn.>