ROTTEN
BAD

huài
FRESH
新鲜
xīnxiān

Sometimes I think that he is really evil (rotten).
我 有时候 觉得 他 真 坏。
<Wǒ yǒushíhou juéde tā zhēn huài.>
I’ve bought fresh vegetables in the marketplace.
我 在 市场 买 了 新鲜 的 蔬菜。
Wǒ zài shìchǎng mǎi le xīnxiān de shūcài.
The meat got rotten.
肉 坏 了。
Ròu huài le.
Let's go outside to breathe some fresh air.
出去 呼吸 新鲜 空气 吧!
Chūqù hūxī xīnxiān kōngqì ba!