He is slower than me.
他 比 我 慢。
<Tā bǐ wǒ màn.>
Bye - be safe! (walk slowly!)
慢 走!
<Màn zǒu!>
It is fastest to take the subway.
坐 地铁 最 快。
Zuò dìtiě zuì kuài.
He speaks Chinese fast.
他 说 汉语 说 得 很 快。
<Tā shuō hànyǔ shuō de hěn kuài.>
Chinese New year is coming soon.
快 要 春节 了。
Kuàiyào chūnjié le.
She speaks Chinese slowly.
她 说 中文 说 得 很 慢。
<Tā shuō Zhōngwén shuō de hěn màn.>