He is slower than me.
他 比 我 慢。
<Tā bǐ wǒ màn.>
He speaks Chinese fast.
他 说 汉语 说 得 很 快。
<Tā shuō hànyǔ shuō de hěn kuài.>
How come (it is) so slow?
怎么 那么 慢?
Zěnme nàme màn?
She works fast.
她 工作 得 很 快。
<Tā gōngzuò de hěn kuài.>
Chinese New year is coming soon.
快 要 春节 了。
Kuàiyào chūnjié le.
She works slowly.
她 工作 得 很 慢。
<Tā gōngzuò de hěn màn.>