CLEVER
聪明
cōngming
STUPID

bèn

Originally I thought that Japanese were stupid.
我 本来 认为 日本人 很 笨。
Wǒ běnlái rènwéi Rìběnrén hěn bèn.
You are really smart to ask this problem.
你 真 聪明 问 这个 问题。
Nǐ zhēn cōngmíng wèn zhège wèntí.
People who are using robots are (getting) more and more stupid.
用 机器人 的 人 越来越 笨。
Yòng jīqìrén de rén yuè lái yuè bèn.
She is smart.
她 很 聪明。
<Tā hěn cōngming.>