to PASS, to CROSS

guò

 

Let's go there to have a look.
我们 过去 看看 吧!
Wǒmen guòqù kàn kàn ba!
Will we cross the bridge or go by boat?
我们 过 桥 还是 坐 船?
Wǒmenguò qiáo háishì zuò chuán?
Let's go there!
我们 过去 吧!
Wǒmen guòqù ba!
Let's not cross here, cars drive fast here.
这里 不 要 过 马路,这里 汽车 走 得 很 快。
<Zhèli búyào guò mǎlù, zhèli qìchē zǒu de hěn kuài.>