COME IN
进来
jìnlái
GO IN
进去
jìnqu

Please come in!
请 进!
Qǐng jìn!
Is it possible to come in?
可以 进来 吗?
Kěyǐ jìnlái ma?
We entered the information age long time ago.
我们 早就 进入 了 信息 时代。
Wǒmen zǎo jiù jìnrù le xìnxī shídài.