/lái/ TO COME

 

I come from Czech.
我 从 捷克 来。
<Wǒ cóng Jiékè lái.>
He hasn’t come.
他 没 来。
Tā méi lái.
Will you come as well?
你 还 要 来 吗?
Nǐ hái yào lái ma?
Is this the first time you come here?
这 是 你 第 一 次 来 这里 吗?
Zhè shì nǐ dì yī cì lái zhèli ma?
Sorry that I'm (coming) late.
对不起,我 来 得 晚。
<Duìbùqǐ, wǒ lái de wǎn.>
Come again!
下次 再 来!
Xiàcì zài lái!
Come again!
再 来!
Zài lái!
I thing he is not gonna come.
我 想 他 不 要 来。
Wǒ xiǎng tā búyào lái.