/lái/ TO COME

 

I will come again in a little while.
我 等 一会 再 来。
Wǒ děng yīhuì zài lái.
I come from Czech.
我 从 捷克 来。
<Wǒ cóng Jiékè lái.>
Are you coming tomorrow?
你 明天 要 来 吗?
Nǐ míngtiān yào lái ma?
Come again!
再 来!
Zài lái!
Come as it suits you!
随便 来!
Suíbiàn lái!
Come again!
下次 再 来!
Xiàcì zài lái!
You are coming at a wrong time.
你 来 得 不 是 适合。
<Nǐ lái de búshì shìhé.>
I come from Europe.
我 从 欧洲 来。
<Wǒ cóng Ōuzhōu lái.>