We are going to eat at five.
我们 五点 去 吃饭。
Wǒmen wǔ diǎn qù chīfàn.
We are going to drink something.
我们 去 喝 东西。
Wǒmen qù hē dōngxi.
Where are you going?
你 去 哪里?
<Nǐ qù nǎli?>
I go to China to work.
我 去 中国 工作。
Wǒ qù Zhōngguó gōngzuò.
I want to go to China with you to eat mangos.
我 想 跟 你 去 中国 吃 芒果。
Wǒ xiǎng gēn nǐ qù Zhōngguó chī mángguǒ.
I go to China.
我 去 中国。
Wǒ qù Zhōngguó.
I'm going to eat.
我 去 吃饭。
<Wǒ qù chīfàn.>
Are you going as well?
你 也 要 去 吗?
Nǐ yě yào qù ma?