/zài/ TO BE SOMEWHERE

 

He still isn’t here.
他 还 不 在。
Tā hái bùzài.
He is in Shanghai.
他 在 上海。
Tā zài Shànghǎi.
Is the teacher in the classroom yet?
老师 已经 在 教室 吗?
Lǎoshī yǐjīng zài jiàoshì ma?
He isn't in the tearoom, he is at home.
他 不 在 茶馆,他 在 家。
<Tā bú zài cháguǎn, tā zàijiā.>
Is the teacher in the tearoom?
老师 在 茶馆 吗?
Lǎoshī zài cháguǎn ma?
I am not in Beijing.
我 不 在 北京。
Wǒ bùzài Běijīng.
I'm in a tearoom.
我 在 茶馆。
Wǒ zài cháguǎn.
He is in Beijing.
他 在 北京。
<Tā zài Běijīng.>