/zài/ TO BE SOMEWHERE

 

Is he in Shanghai?
你 在 上海 吗?
Nǐ zài Shànghǎi ma?
Is the teacher in the classroom yet?
老师 已经 在 教室 吗?
Lǎoshī yǐjīng zài jiàoshì ma?
He isn't in the tearoom, he is at home.
他 不 在 茶馆,他 在 家。
<Tā bú zài cháguǎn, tā zàijiā.>
Toilet is here.
厕所 在 这里。
Cèsuǒ zài zhèli.
He is in Shanghai.
他 在 上海。
Tā zài Shànghǎi.
He wasn’t here the last week.
上个 星期 他 不 在。
Shàngge xīngqī tā bù zài.
He still isn’t here.
他 还 不 在。
Tā hái bùzài.
I'm in a tearoom.
我 在 茶馆。
Wǒ zài cháguǎn.