TO LEAVE

zǒu
TAKE CARE!
(WALK SLOWLY)
慢走
mànzǒu
TO WALK
走路
zǒulù

 

I'm leaving in a moment.
我 马上 要 走 了。
<Wǒ mǎshàng yào zǒu le.>
How to get to the train station?
火车站 怎么 走?
Huǒchē zhàn zěnme zǒu?
He has left.
他 走 了。
Tā zǒu le.
I'm leaving.
我 先 走 了。
Wǒ xiān zǒu le.
I have to go as soon as possible.
我 必须 尽快 走。
Wǒ bìxū jǐnkuài zǒu.
He has left already.
他 已经 走 了。
Tā yǐjīng zǒu le.
Cars drive fast here.
这里 汽车 走 得 很 快。
<Zhèli qìchē zǒu de hěn kuài.>
Bye - be safe! (walk slowly!)
慢 走!
<Màn zǒu!>